Informacje o ochronie danych osobowych w spółce CMS Polska Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych w całej Europie obowiązują jednolite wytyczne ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W poniższych informacjach o ochronie danych zamieszczamy treści dotyczące prowadzonego przez CMS Polska Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25C, 35-105 Rzeszów przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO.

Prosimy o staranne zapoznanie się z tymi informacjami. W przypadku pytań lub uwag do naszych informacji o ochronie danych, prosimy o kontakt: esklep@cmspolska.com

Administratorem danych osobowych jest:

CMS Polska Sp. z o.o.
ul. Boya- Żeleńskiego 25C
35-105 Rzeszów
telefon: +48 17/77 07 085
e- mail: biuro@cmspolska.com  

2. Cele przetwarzania danych oraz ich podstawy prawne, realizowane przez administratora lub osobę trzecią

I. Przy otwarciu strony internetowej:

a) pliki logów: Przy każdym dostępie do strony internetowej przeglądarka internetowa na urządzeniu końcowym użytkownika przesyła informacje na serwer strony internetowej   Informacje zostają tymczasowo zapisywane w plikach protokołów, tzw. logach. Zapisane rekordy zawierają dane, przechowywane do momentu automatycznego usunięcia: data i godzina zapytania, nazwa otwartej strony, adres IP urządzenia, z którego zostało skierowane zapytanie, adres referrera (adres, z którego użytkownik trafił na naszą stronę), ilość transferowanych danych, czas wczytywania oraz informacje o marce i wersji stosowanej przeglądarki, a także nazwę dostawcy usług internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes w tym przypadku wynika z konieczności: zapewnienia bezproblemowego nawiązywania połączenia, wygody w korzystaniu z strony internetowej, a także zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu. Na podstawie tych danych osobowych nie jest możliwa identyfikacja tożsamości użytkownika. Po okresie, określonym przez kryterium konieczności, w którym osiągnięte zostaną powyższe cele, dane te zostaną usunięte

b) cookies: na stronie internetowej CMS Polska Sp. z o.o. stosowane są tzw. cookies w celu uatrakcyjnienia odwiedzin na stronie, umożliwienia korzystania z konkretnych funkcji, a także do tworzenia statystyk korzystania ze strony internetowej. Cookies to niewielkie pliki    tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzin na stronie. Cookies nie są szkodliwe dla komputera użytkownika, nie zawierają wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania. W   cookies zapisywane są informacje związane z zastosowaniem konkretnego urządzenia. Nie oznacza to jednak, że na podstawie tych informacji można bezpośrednio uzyskać wiedzę na temat tożsamości użytkownika.

Większość stosowanych cookies usuwana jest po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. cookies sesji). Inne zostają na komputerze użytkownika, umożliwiając CMS Polska Sp. z o.o. rozpoznanie go przy kolejnej wizycie (tzw. cookies trwałe). Cookies służą w szczególności do dopasowywania oferty CMS Polska Sp. z o.o. do użytkowników.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby cookies nie były zapisywane na jego urządzeniu. Z funkcji pomocy w menu przeglądarki można dowiedzieć się, w jaki sposób uniemożliwić przeglądarce akceptację nowych plików cookies, w jaki sposób włączyć w przeglądarce powiadomienia o nowych cookies oraz jak można usunąć zapisane już cookies i zablokować nowe.

Należy wówczas postąpić, jak poniżej, w zależności od używanej przeglądarki internetowej:

Internet Edge:

 1. W menu „Ustawienia” wybierz „Pliki cookie i uprawnienia witryny”.
 2. Kliknij zakładkę „Przechowywane dane i pliki cookie”.
 3. W tym miejscu można wprowadzić preferowane ustawienia dotyczące m.in. plików cookie


Firefox:

 1. W menu „Ustawienia” wybierz „Prywatność i bezpieczeństwo” .
 2. Następnie wybierz odpowiednią opcję, zgodna z własnymi preferencjami. 
 3. Zapisz zmiany. 


Google Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz „Ustawienia”.
 3. W części  „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij „Pliki cookie innych firm” i wybierz odpowiednią opcję.

II. Przy wykonaniu lub rozwiązaniu umowy:

Jeśli klient zarejestruje się na stronie internetowej lub zawrze z CMS Polska Sp. z o.o. kolejną umowę, przetwarzane będą dane, które są niezbędne dla potrzeb zawarcia, wykonania lub rozwiązania z nim umowy. Są to:

– imię, nazwisko

– adres

– adres e-mail

– dane do fakturowania i płatności

– data urodzenia

– numer telefonu

Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 litera a) i b) RODO, tzn. użytkownik udostępnia CMS Polska Sp. z o.o. dane na podstawie danego stosunku umownego (np. w celu prowadzenia konta klienta / użytkownika, realizacji umowy sprzedaży) pomiędzy klientem a CMS Polska Sp. z o.o.

Jeżeli dane użytkownika nie są przetwarzane do celów marketingowych, przechowywane są przez CMS Polska Sp. z o.o. dla potrzeb wykonania umowy przez okres obowiązywania umowy, powiększony o ustawowy lub potencjalny okres na zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. Po upływie tego okresu przechowywane są  informacje o stosunku umownym, wymagane na podstawie przepisów prawa handlowego i podatkowego, przez okresy wymagane na podstawie obowiązujących przepisów. W tych okresach dane przetwarzane są ponownie jedynie podczas kontroli  prowadzonej przez organy skarbowe.

Dodatkowe dane wymagane dla potrzeb prawidłowego wykonania umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej to:

– dane użytkownika związane z płatnością, które przekazywane są wybranemu przez nas podmiotowi obsługującemu płatności.

– dane o adresie dostawy, przekazywane wybranym partnerom logistycznym i wysyłkowym, adres e-mail użytkowników, numer telefonu wybranemu przez CMS Polska Sp. z o.o. przedsiębiorstwu logistycznemu lub partnerowi wysyłkowemu, realizującemu dostawy. Podmioty te  ustalają szczegóły dostawy i w tym celu nawiązują kontakt z użytkownikiem. Dane są usuwane po wykonaniu dostawy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera b) RODO.

3. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

a) reklama pocztowa, CMS Polska Sp. z o.o. posiada prawnie uzasadniony interes w tym, by wykorzystywać dane użytkowników do celów marketingowych. W ramach realizacji celów marketingowych przetwarza dane: imię, nazwisko, adres pocztowy, rok urodzenia.
Ponadto, Spółka ma prawo dodania innych danych osobowych zebranych zgodnie z prawem i wspólnego ich przechowywania dla celów marketingowych. Celem przechowywania jest dostarczenie użytkownikowi treści reklamowych w oparciu o jego potrzeby, bez obciążania zbędnymi treściami reklamowymi.

Dane przechowywane w celach marketingowych nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dodatkowo CMS Polska Sp. z o.o. pseudonimizuje/anonimizuje zebrane dane osobowe użytkownika, aby wykorzystać spseudonimizowane/zanonimizowane dane do własnych celów marketingowych.

Spseudonimizowane/zanonimizowane dane mogą być wykorzystane także, aby kierować do użytkownika zindywidualizowaną reklamę online, przy czym doborem reklamy mogą zajmować się usługodawcy zewnętrzni lub agencje. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych do celów marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie, bezpłatnie, ze skutkiem na przyszłość wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych do ww. celów marketingowych, wysyłając wiadomość na adres: esklep@cmspolska.com. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane zostają zablokowane do dalszego przetwarzania na cele marketingowe. Wyjątkowo, treści marketingowe mogą być wysyłane przejściowo nawet po otrzymaniu sprzeciwu. Jest to związane z kwestiami technicznymi i upływem niezbędnego okresu czasu selekcji i nie oznacza braku realizacji sprzeciwu.

b) Newsletter
Na stronie internetowej, CMS Polska Sp. z o.o. oferuje użytkownikom możliwość zarejestrowania się do newslettera. Aby upewnić się, że przy wpisywaniu adresu e-mail nie popełniono błędu, stosowane są tzw. proces double opt in (DOI): po wpisaniu adresu e-mail w polu rejestracji i udzieleniu zgody na przesyłanie newslettera, na wskazany adres e-mail przesyłana jest użytkownikowi wiadomość z łączem potwierdzającym subskrypcję. Adres zostaje przyjęty do wysyłki w rozdzielniku dopiero po kliknięciu tego łącza. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a) RODO.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres: esklep@cmspolska.com albo korzystając z możliwości rezygnacji na końcu każdego newslettera.

c) maile z polecanymi produktami
Użytkownicy, którzy są stałymi klientami sklepu internetowego CMS Polska Sp. z o.o. otrzymują mail z polecanymi produktami. Informacje te klienci otrzymują od nas niezależnie od tego, czy zarejestrowali się do newslettera. W tym przypadku wykorzystywany jest ich adres mailowy do promowania towarów lub usług, zbliżonych do tych, które użytkownicy zamawiali u nas wcześniej. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania informacji o polecanych produktach ze skutkiem na przyszłość, w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres: esklep@cmspolska.com albo korzystając z możliwości rezygnacji na końcu maila z polecanymi produktami, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4. Konto klienta

W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnego komfortu CMS Polska Sp. z o.o. oferuje możliwość trwałego przechowywania ich danych osobowych na chronionym hasłem koncie klienta / użytkownika.

Utworzenie konta klienta jest dobrowolne. Jeżeli użytkownik utworzy konto klienta, przetwarzanie jego zebranych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO. Po utworzeniu konta klienta nie jest wymagane ponowne wprowadzenie danych. Ponadto użytkownik ma w dowolnym czasie dostęp do danych przechowywanych na koncie klienta, z możliwością ich zmiany.

Utworzenie konta nie jest bezwzględnie wymagane do realizacji umowy w przypadku zakupów poprzez naszą stronę internetową.

Oprócz danych wymaganych przy zamówieniu trzeba podać własne hasło do konta. Hasło oraz adres e-mail to dane dostępowe do konta klienta, które należy traktować poufnie, a w szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim.

Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta klienta w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to jednocześnie usunięcia danych widocznych na koncie klienta, jeżeli użytkownik wcześniej złożył u nas zamówienie. Dane zostają usunięte automatycznie po upływie okresu, w którym podlegamy obowiązkowi przechowywania danych, regulowanego przez zapisy prawa handlowego i podatkowego. Podstawą prawną dalszego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Nawiązywanie kontaktu z CMS Polska Sp. z o.o.

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z CMS Polska poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub za pomocą poczty tradycyjnej. Dane osobowe, które dobrowolnie przekazywane są przez użytkownika w związku z nawiązaniem kontaktu, wykorzystywane są wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem i obsługi jego zapytania. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Płatności

Informacje o płatnościach użytkownika przetwarzane są w celu realizacji tej płatności. Odpowiednio do formy płatności przekazujemy podmiotom zewnętrznym dane jej dotyczące (np. przy płatności kartą kredytową do operatora karty).

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. Prawa użytkownika

a) przegląd danych osobowych

Oprócz prawa do wycofania udzielonej zgody, użytkownikom, w przypadku spełniania przesłanek ustawowych, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych (art. 15 RODO), w szczególności użytkownicy mogą uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione ich dane osobowe, planowany okres przechowywania, pochodzenie danych, jeżeli nie zostały zebrane od użytkownika,
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia przechowywanych danych (art. 17 RODO), o ile nie obowiązują umowne okresy przechowywania albo CMS Polska Spółka z o.o. nie jest zobowiązana do przestrzegania innych ustawowych obowiązków lub nie ma uprawnień do egzekwowania ustawowych praw w tym zakresie,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak użytkownik nie zgadza się na usunięcie; administrator nie potrzebuje już danych, są one jednak potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych albo jeśli złożono sprzeciw wobec przetwarzania w rozumieniu art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych według art. 20 RODO, tzn. prawo do przesłania na zlecenie użytkownika przechowywanych przez CMS Polska Spółka z o.o. danych w popularnym, maszynowym formacie albo żądanie przekazania danych do innego administratora.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby CMS Polska Sp. z o.o.

Wymienione wcześniej, przysługujące względem CMS Polska Spółka z o.o. roszczenia można podnosić drogą mejlową lub tradycyjną drogą pocztową.

b) prawo sprzeciwu

W warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO użytkownik może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Powyższe ogólne prawo sprzeciwu obowiązuje dla wszystkich celów przetwarzania wskazanych w niniejszych informacjach o ochronie danych, przetwarzanych na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych, w oparciu o RODO do realizacji takiego ogólnego sprzeciwu CMS Polska Spółka z o.o. będzie zobowiązana wyłącznie po podaniu przez użytkownika uzasadnienia o nadrzędnym znaczeniu (np. potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia).

c) prawo wycofania zgody

Dane osobowe są przetwarzane przez CMS Polska Spółka z o.o. na gruncie zgody udzielonej przez użytkownika, który zawsze ma prawo wycofania udzielonej zgody. Konsekwencją wycofania zgody nie jest bezskuteczność przetwarzania danych na podstawie prawidłowo udzielonej zgody do momentu jej wycofania.